Regulamin Media Adgo, S.L. informuje, że dostęp i korzystanie ze strony internetowej, z której korzystasz jako użytkownik, jest komercyjne i podlega tym warunkom dostępu i użytkowania, dlatego zalecamy uważne przeczytanie ich za każdym razem kiedy wchodzisz na naszą stronę. Nasza nota prawna ma na celu uregulowanie dostępu i korzystania z tej strony internetowej, którą udostępniamy uzytkownikom z Media Adgo w przystępny, stały i bezpłatny sposób. Każda strona trzecia, która ma dostęp do tej platformy i korzysta z niej, będzie uważana za użytkownika i, w pełni akceptuje, każdy z warunków zawartych w niniejszej Informacji prawnej, w Polityce prywatności i akceptacji plików cookie, jeśli takie istnieją. Odmowa akceptacji tego powiadomienia prawnego uniemożliwia użytkownikowi korzystanie z tej witryny. Właściciel witryny może oferować usługi lub produkty, których szczególne warunki są zgłaszane użytkownikowi indywidualnie w każdym przypadku.

 

  1. IDENTYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOSCI

Dla celów przepisów ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego niniejszy dokument stanowi notę ​​prawną regulującą nawigację i korzystanie ze strony internetowej znajdującej się pod adresem URL www.mediaadgo.com, zwana dalej („Web”). Media Adgo, S.L. jest agencją reklamową specjalizującą się w zarządzaniu stronami WWW i bazami danych, z numerem VAT ESB66137704, z siedzibą pod adresem Consell de Cent Street, 357-359, 1-A, 08007, Barcelona (Hiszpania); i zarejestrowany w Rejestrze Mercantil w Barcelonie, z danymi rejestracyjnymi Volume 43987, Folio 1, Section 8, Page 443701, Inscription 1.

 

  1. TREŚCI

Media Adgo dbamy o to, aby zawartość na tej stronie była aktualna, chociaż informacje mogą być niedokładne lub niejednoznaczne pod pewnymi względami. Użytkownik zgadza się korzystać ze strony internetowej zgodnie z prawem, niniejszą notą prawną, regulacjami i instrukcjami, które mu przekazano, a także z zasadami moralnymi, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Korzystanie z tej sieci dla celów szkody w mieniu lub interesów Media Adgo lub osób trzecich, że wszelkie przeciążenia, uszkodzenia, czyni bezużytecznym lub pogorszeniu sieci, serwerów, sprzętu komputerowego, produktów i / lub aplikacji multimedialnych również jest zabronione Media Adgo lub strony trzecie, lub uniemożliwić ich normalne użycie. Media Adgo nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie informacji między użytkownikami tej strony. Wszelkie komunikaty lub przekazywanie treści, które naruszają prawa własności osób trzecich, a których treść jest groźne, obsceniczne, oszczercze, pornograficzne, ksenofobiczne, który podważa godność lub prawa dzieci ostatecznie zagrażających wobec obecnej legalności. Zabronione jest także wprowadzanie i przekazywanie treści przez użytkowników, które są fałszywe lub niedokładne i które zachęcają lub mogą wprowadzać w błąd innych użytkowników. Media Adgo oferuje linki do innych stron internetowych w celach informacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych portali. Media Adgo zastrzega sobie prawo do wglądu do swojej Informacji prawnej, jej Polityki prywatności i Polityki dotyczącej plików cookie w momencie, gdy uzna to za stosowne. Z tego powodu regularnie sprawdzaj informacje prawne, aby przeczytać najnowszą wersję opublikowaną przez Media Adgo.

 

  1. OSOBY NIELETNIE

Internet nie jest przeznaczony dla nieletnich. Aktywuj kontrolę rodzicielską, aby uniemożliwić i kontrolować dostęp nieletnich do Internetu i informować nieletnich o aspektach związanych z bezpieczeństwem. Zalecamy, aby rodzice i opiekunowie sprawdzali i regularnie sprawdzali korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej przez nieletnich znajdujących się pod ich opieką. Upewnij się też, że nie podają danych osobowych bez Twojej zgody i zgody. Gdy dziecko w wieku poniżej 14 lat chce przekazać nam swoje informacje, poprosimy Cię o podanie informacji identyfikujących i adresu e-mail twoich rodziców lub prawnych opiekunów, aby poprosić o autoryzację.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do danych, które udostępniasz dobrowolnie i dobrowolnie za pośrednictwem tej strony internetowej, informujemy, że Media Adgo zdefiniowała swoją politykę prywatności zgodnie z Ustawą organiczną 15/99 w sprawie ochrony danych osobowych, dekret królewski 1720 / 2007, z dnia 21 grudnia, który zatwierdza rozporządzenie w sprawie rozwoju ustawy organicznej 15/1999, z dnia 13 grudnia, w sprawie ochrony danych osobowych (RLOPD), ustawą 34/2002 z 11 Lipiec, usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI) oraz rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i uchyla dyrektywę 95/46 / WE (ogólne przepisy o ochronie danych, RGPD). Możesz zapoznać się z naszą Polityką prywatności tutaj.

 

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa własności intelektualnej oraz prawa do wykorzystywania i powielania tej strony internetowej stanowią wyłączną własność Media Adgo. Każde nielegalne wykorzystanie przez osoby trzecie będzie ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prawa własności intelektualnej w internecie oraz różnych stron internetowych należących do mediów Adgo jak również elementy zawarte w nim i na swoich stronach internetowych (w tym, lecz bez ograniczenia, projekt graficzny, kod czcionki, logo, treści, obrazów, tekstu, grafiki, rysunki, fotografie, bazy danych i inne przedmioty, które pojawiają się w internecie), o ile nie zaznaczono inaczej, są wyłączną własnością Media Adgo lub trzeciej osoby ma uzasadnione prawa do eksploatacji.

Jednakże w przypadku sporów lub wątpliwości dotyczących własności lub wykorzystania wyżej wymienionych zasobów, właściciel strony internetowej wycofa je prewencyjnie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kopiowanie, dystrybucję, marketing, przetwarzanie i generalnie wszelkie inne formy wykorzystywania w jakikolwiek sposób, w całości lub części zawartości niniejszej strony stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej właściciela Media Adgo lub jego właściciela.

 

  1. HIPERVICES

Witryna internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, z których niektóre nie są edytowane, kontrolowane, utrzymywane lub nadzorowane przez Media Adgo, w związku z tym Media Adgo nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych stron internetowych. Ich zawartość jest obowiązkiem ich właścicieli, a Media Adgo nie gwarantuje ani nie zatwierdza wspomnianych treści ze względu na fakt, że twoja witryna łączy się z hiperlinkami do nich. Funkcja linków, które pojawiają się na tej stronie, służy wyłącznie informowaniu użytkownika o istnieniu w Internecie innych źródeł informacji na ten temat, w których można rozszerzyć informacje oferowane w tej Witrynie.

Media Adgo nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za wynik uzyskany za pośrednictwem takich hiperłączy.

Ci użytkownicy, którzy chcą utworzyć hiperłącza do Internetu, muszą powstrzymać się od składania fałszywych, niedokładnych lub niepoprawnych oświadczeń dotyczących sieci lub jej zawartości.

W żadnym przypadku nie zostanie stwierdzone ani dorozumiane, że Media Adgo autoryzuje hiperłącze, lub że nadzoruje, zatwierdza lub przyjmuje w jakikolwiek sposób zawartość lub usługi oferowane lub udostępniane na stronie internetowej, na której znajduje się hiperłącze do Strony. , Utworzenie hiperłącza nie oznacza w żadnym przypadku istnienia jakiegokolwiek związku między Media Adgo a właścicielem strony internetowej, na której się ona znajduje. Hiperłącza do stron internetowych nie będą tworzone na stronach internetowych, które zawierają informacje lub treści niezgodne z prawem, niemoralne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym, zastosowaniami zaakceptowanymi w Internecie lub w jakikolwiek sposób naruszającymi prawa osób trzecich.

 

  1. STOSOWNE PRAWO

Wszelkie kontrowersje lub konflikty, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z stronyy, zostaną rozwiązane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w Hiszpanii, pod jurysdykcją sądów i trybunałów w Barcelonie, wyraźnie znosząc wszelką inną jurysdykcj€, która zgodnie z prawem może odpowiadać tak długo, jak pozwala na to obowiązujące ustawodawstwo.

 

  1. KONTAKT

W dowolnym momencie możesz skontaktować się z MEDIA ADGO pocztą, wysyłając list do Media Adgo, S.L., Consell de Cent Street, 357-359, 1-A, 08007, Barcelona (Hiszpania); lub telefonicznie pod numer (+34) 93 348 74 12 lub e-mailem na adres contact@mediaadgo.com.